Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Arbeidsprocesrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013153545
Direct te downloaden

Samenvatting

Bij de toepassing van het arbeidsrecht kunt u niet zonder grondige kennis van het arbeidsprocesrecht. Dit handboek biedt u als enige praktijkgerichte uitgave over het arbeidsprocesrecht een compleet overzicht van de valkuilen die zich binnen dit rechtsgebied kunnen voordoen.

Arbeidsprocesrecht is een op de praktijk toegespitst handboek omtrent het arbeidsrecht-procesrecht en arbeidsrecht-bewijsrecht. Het complete en actuele overzicht van wetgeving en jurisprudentie helpt u om procedures tot een goed einde te brengen, en grondig inzicht te krijgen in de spelregels die daarbij worden gehanteerd. De toegankelijke en praktische benadering maakt de titel geschikt voor masterstudenten, bedrijfsjuristen, (beginnende) advocaten en voor (beginnende) rechters die zich willen verdiepen in het arbeidsrecht.

In deze 2019-editie is een veelheid aan rechtspraak door de Hoge Raad verwerkt over de toepassing van de Wwz. Ook beschrijft de auteur de verschillende de onderdelen van KEI, waaronder de Spoedwet KEI, die in 2019 in werking zijn getreden. Naast de gerechtelijke procedures, maakt de lezer kennis met alternatieve vormen van geschilbeslechting, waaronder de gevolgen die het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband kan hebben.

Specificaties

ISBN13:9789013153545
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:196
Druk:2
Verschijningsdatum:5-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord

1 Toegang tot het recht
1.1 Recht op eerlijke procedure
2. Algemeen
1.2 Belemmeringen?
3. Mogen belemmeringen?
1.3 Vormen van rechtshulp
4. Gefinancierde rechtshulp
5. Rechtsbijstand via de vakbond
6. Rechtsbijstandsverzekeringen
1.4 Kosten juridische procedures
7. Advocaatkosten en griffierecht
8. Proceskostenveroordeling
1.5 Arbitrage en de toegang tot het recht
9. Arbitrage algemeen
10. Arbitrage in het arbeidsrecht
1.6 Geschillenregeling bij cao
11. Cao-geschillencommissies
2 Procederen in arbeidsrecht – algemeen
2.1 Welke procedures en bij wie?
12. Soorten procedures
13. Welke instanties?
2.2 Procedures bij de kantonrechter: verzoek, dagvaarding en spoed
14. Inleiding
15. Verzoekschriftprocedures
16. Dagvaardingsprocedures
17. Achtergrond van verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures
18. De rol
2.3 In plaats van een gerechtelijke procedure
19. Inleiding
20. Onderhandelen
21. Mediation
22. Beëindigingsovereenkomst algemeen
23. Finale kwijting
3 De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg
24. Inleiding
3.1 De wederpartij?
25. Wie is je wederpartij?
26. Waar is je wederpartij woonachtig of gevestigd?
3.2 Welke rechter?
27. Absolute competentie
28. Relatieve competentie
3.3 De dagvaarding
29. Inhoud van de dagvaarding
30. Moment van dagvaarding
3.4 Verloop dagvaardingsprocedure
31. Inleiding
32. De comparitie
33. Verstek
3.5 Vordering en vonnis
34. De vordering
35. Het vonnis
36. Executeren van een vonnis
3.6 In plaats van procederen tegen de werkgever: beroep op het UWV
37. Beroep op WW wegens betalingsonmacht werkgever
3.7 Uitgangspunten van de procedure
38. Hoor en wederhoor
39. Geen onredelijke vertraging
40. Informatieverstrekking aan de rechter
41. Informatie op tafel krijgen: art. 22 Rv en art. 843a Rv
42. Vertrouwelijke informatie
43. Omvang van de procedure en aanvulling van rechtsgronden
44. Openbaarheid zitting
3.8 Bijzonderheden binnen de dagvaardingsprocedure
45. Reconventie
46. Vrijwaring
47. Voeging en tussenkomst
48. Verwijzing
49. Afbreking van instantie en doorhaling
3.9 Voorlopige voorzieningen en kort geding
50. Voorzieningen algemeen
51. Kortgedingprocedure
52. Voorziening tijdens procedure
4 Verzoekschriftprocedure in eerste aanleg
4.1 Algemeen
53. Verzoekschriftprocedure algemeen
4.2 Procesreglementen
54. Procesreglement kantonzaken
5 Internationale kwesties
5.1 Algemeen
55. Internationale aspecten
5.2 Bevoegde rechter
56. Bevoegde rechter
5.3 Toepasselijk recht
57. Toepasselijk recht algemeen
58. Toepasselijk recht: nadere toelichting
5.4 Zekerheidsstelling
59. Zekerheidsstelling voor proceskosten indien geen woon- of verblijfplaats in Nederland
5.5 Erkenning van uitspraken
60. Erkenning van uitspraken in EU-verband
61. Tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen
6 Specifiek arbeidsprocesrecht
6.1 Algemeen
62. Inleiding
6.2 Deskundigenbericht
63. Deskundigenbericht algemeen
64. Welke deskundigenoordelen?
65. Deskundigenbericht en loonvordering
66. Deskundigenoordeel en ontslagprocedure
6.3 Ontslagrecht – algemeen
67. Inleiding
6.4 Artikel 7:686a BW
68. Art. 7:686a BW en termijnen
69. Art. 7:686a en intrekkingsbevoegdheid
70. Toepassing verzoekschriftprocedure op ontslagkwesties
71. Voorbeeld: ontbinding op grond van ongeschiktheid (disfunctioneren)
7 Ontslagprocedures bij UWV
7.1 Algemeen
72. Bedrijfseconomisch ontslag en UWV
73. UWV en toepassing art. 7:673d BW
74. Toepasselijke regelingen
7.2 Procedure bij UWV
75. Aanvraag bij UWV
76. Verweer bij UWV
77. Beslissing door UWV
7.3 Ontslagcriteria
78. Afspiegelingsbeginsel
79. Afwijken van afspiegelingsbeginsel
7.4 Ziekte en UWV
80. Opzegverbod tijdens ziekte
81. Advies door UWV
7.5 Fouten van het UWV
82. Aansprakelijkheid UWV
8 Bijzondere procedures
8.1 Art. 96 Rv – de vrijwillige verschijning voor de kantonrechter
83. Art. 96 Rv – algemeen
84. Wijze van procederen
8.2 Collectieve actie
85. Art. 3:305a BW
9 Hoger beroep
9.1 Hoger beroep – algemeen
86. Hoger beroep algemeen
9.2 Art. 7:683 BW: materiële bepalingen
87. Beperkingen hoger beroep in ontslagzaken
9.3 Hoger beroep in rekestzaken – wettelijk kader
88. Hoger beroep in verzoekschriftprocedures
9.4 Hogerberoepstermijnen
89. Hogerberoepstermijnen
9.5 Schorsende werking
90. Schorsende werking
9.6 De hogerberoepprocedure
91. Algemeen
92. Bevoegde rechter
93. Eisen beroepschrift
94. Gang van zaken na indienen beroepschrift
9.7 Grievenstelsel in hoger beroep
95. Grievenstelsel
10 Arbeidsrecht en bewijsrecht
10.1 Inleiding
96. Inleiding arbeidsrecht en bewijsrecht
10.2 Stelplicht en bewijslast
97. Stelplicht en bewijslast – algemeen
98. Bewijslastverdeling
99. Omkering van bewijslast
100. Bewijsvermoeden
101. Omkeringsregel
102. Verzwaarde stelplicht
103. Vermoedens en rechtsvermoedens
104. Tegenbewijs
10.3 Informatieplicht
105. Waarheidsplicht/Informatieplicht/Exhibitieplicht
10.4 Onrechtmatig verkregen bewijs
106. Onrechtmatig verkregen bewijs
10.5 Wwz en de toepasselijkheid van het bewijsrecht in verzoekschriftprocedures
107. Bewijsrecht en Wwz – algemeen
108. (vervallen)
109. Bewijsrecht en Wwz – de Hoge Raad
110. Bewijsrecht en Wwz: gevolgen voor de praktijk
111. Bewijsrecht en Wwz – relativering van het onderwerp
10.6 Art. 7:610, 610a en 610b BW
112. Bewijskwesties rondom de definitie en omvang van de arbeidsovereenkomst
113. Tot stand komen rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst (art. 7:610a BW)
114. Ontkrachten rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst
115. Nader belang rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst
116. Met wie heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten?
117. Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst
10.7 Loon: art. 7:616-7:633 BW
118. Bewijskwesties rondom het recht op loon
119. ‘Zijn loon’
120. Tijdstip van betaling
121. Art. 7:625 BW
122. Art. 7:627 en 7:628 BW. Geen arbeid: wel of geen loon?
123. Stelplicht en bewijslast volgens de art. 7:627 en 7:628 BW
124. Hoogte van het gevorderde loon
125. Wwz en art. 7:627/628 BW
126. Art. 7:628a BW
10.8 Bewijsrecht en ziekte
127. Wie heeft het bewijsrisico van ziek-zijn?
128. Situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid
129. In welk verband speelt de kwestie over wel of niet ziek zijn?
10.9 Bewijsrecht en vakantie
130. Bewijs en vakantie – algemeen
131. Opbouw van vakantiedagen
132. Opname van vakantiedagen
133. Uitbetaling van vakantiedagen
10.10 Bewijsrecht en gelijke behandeling
134. Bewijsrecht en gelijke behandeling – algemeen
135. Wat betekent de bewijslastbepaling?
136. Verhouding civiele rechter/CRM (CGB)
10.11 Bewijsrecht en proeftijd
137. Art. 7:652 en 7:676 BW (proeftijd)
10.12 Bewijsrecht en concurrentiebeding
138. Art. 7:653 BW (concurrentiebeding)
139. Geldigheid concurrentiebeding
140. Misbruik van omstandigheden
141. Belangenafweging
142. Boetes
10.13 Bewijsrecht en informatieplicht werkgever
143. Informatieplicht werkgever ex art. 7:655 BW
10.14 Bewijsrecht en arbeidsongevallen
144. Arbeidsongevallen algemeen
145. Specifieke regels van bewijsrecht in art. 7:658 BW
146. Zorgplicht werkgever
147. Causaal verband schending zorgplicht en schade
148. Opzettelijk of bewust roekeloos handelen
149. Omvang schade
10.15 Bewijsrecht en aansprakelijkheid werknemer ex art. 7:661 BW
150. Verkeersovertredingen
151. Afdracht gelden
10.16 Bewijsrecht en overgang onderneming
152. Overgang onderneming – algemeen
10.17 Het (nieuwe) ontslagrecht en het bewijsrecht
153. Bewijsrecht en ontslagrecht algemeen
154. Art. 7:667 BW – tijdelijk contract
155. Art. 7:668 BW – aanzegplicht
156. Art. 7:669 BW – redelijke ontslaggrond
157. Art. 7:670 BW – opzegverboden, art. 7:670a BW
158. Beëindigingsovereenkomst en opzegging werknemer – algemeen
159. Vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
160. Opzegging door de werkgever met toestemming UWV
161. Ontbindingsverzoek werkgever
162. Transitievergoeding
163. Ontslag op staande voet
164. Uitzendovereenkomst en andere driehoeksrelaties
11 Wet op de ondernemingsraden (WOR)
11.1 WOR – inleiding
165. Inleiding WOR
11.2 Artikel 26 WOR: beroepsrecht OR
166. Beroepsrecht OR – algemeen
167. Beroeps- en opschortingstermijn
168. Beroepsgronden
169. Toetsingsnorm
170. Beschikking
11.3 Voorzieningen
171. Voorlopige voorzieningenprocedure
11.4 Bijzondere processuele leerstukken
172. Tijdigheid aanvraag
173. Primaat van de politiek
174. Toerekening en medeondernemerschap
11.5 Art. 36 WOR: de algemene geschillenregeling op grond van de WOR
175. Algemene geschillenregeling
176. Bedrijfscommissie
177. Begrip ‘belanghebbende’
178. Behandeling
179. Toetsingsnorm
180. Beschikking
181. Geschillen over instemmingsrecht
182. Nadere afspraken over medezeggenschap
183. Proceskostenveroordeling
12 Digitalisering en procesvernieuwing
12.1 Digitalisering van de rechtspraak
184. Inleiding en de plannen rondom KEI
12.2 Procesvernieuwing
185. Ingevoerde en komende procesvernieuwing
186. Spoedwet KEI

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsprocesrecht